Naht 911

[Sáng Lập Viên]

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/shoptcom/fvnn.mobi/data/fvnn.system/vendor/geshi/geshi/src/geshi.php on line 4698
Tất cả các function hệ thống sau đều phải có dạng fvnn.tên_function()
1. get_config(#): Trả về config của site.
 1. fvnn.get_config('homeurl')


2. request_method(): Trả về phương thức của form vừa submit (GET/POST).

3. get('key'): Trả về giá trị get của key tương tự $_GET['key'] trong php.

4. post('key'): Trả về giá trị post của key tương tự $_POST['key'] trong php.

5. Các hàm cookie.

a. get_cookies(): Trả về tất cá các cookie trên trang.

b. get_cookie('key'): Trả về giá trị của cookie key.

c. set_cookie('key', 'data'): tạo cookie key với giá trị là data.

6. Các hàm capchat.

a. captcha(): Hiện captcha code.
 1. {{ fvnn.captcha()|raw }}

b. check_captcha(#): Kiểm tra gái trị captcha vừa nhập vào.
b.1 Trả về 2 gái trị:
0: Thành công.
1: Captcha sai.
 1. <h2>CAPTCHA FVNN</h2>
 2. {% if fvnn.request_method()|lower == "post" %}
 3.  
 4. {% set status = fvnn.check_captcha (fvnn.post ('captcha')) %}
 5. {% if fvnn.post ('captcha') == null %}
 6. <p style="color:red">Chưa Nhập Captcha</p>
 7. {% else %}
 8. {% if status == '1' %}
 9. <p style="color:red">Captcha sai</p>
 10. {% endif %}
 11. {% endif %}
 12. {% if status == '0' %}
 13. <p style="color:red">Captcha Đúng</p>
 14. {% endif %}
 15. {% endif %}
 16. <h3>Captcha FVNN</h3>
 17. <form method="post">
 18. {{ fvnn.captcha()|raw }}
 19. <input id="name" type="text" name="captcha"><br />
 20. <button type="submit">Submit</button>
 21. </form>


7. Các hàm custom data.

Lưu Ý: Giới hạn của mỗi custom data là 10 MB (Khoảng 1.000.000 bản ghi). Khi đạt giới hạn hệ thống sẽ ngừng ghi data vào csdl.

a. save_data('key','data'): Tạo data key với giá trị là data. Trả về id của data vừa được tạo.

b. get_data('key','per_page','page'): Trả về data thuộc khóa key, per_page là số data trên 1 trang, page là số trang show ra.
Hàm này trả về dạng array ( mảng) nên cần dùng json_encode để lấy kết quả.

 1. {{ fvnn.get_data('key','10','1')|json_encode }}


c. get_data_by_id('key','id'): Lấy data dựa vào key và id của key.

d. get_data_count('key'): Đếm số data có cùng 1 key.

e. update_data_by_id('key','id','new_data'): Chỉnh sửa data dựa vào key và Id của key đó với giá trị mới là new_data.

f. delete_data_by_id('key','id'): Xóa data dựa vào key và Id của key đó.

8. get_uri_segment('key'): Trả về từng khúc tương ứng trên Link phân tách bởi dấu /.

key: 0, 1, 2, 3...tương ứng
VD: http://forum.fvnn.mobi/mod/1/2/3/
 1. get_uri_segment('mod')

9. json_encode('data'): encode json doạn data đưa vào giống json_encode của php

10. json_decode('data'): decode json doạn data đưa vào giống json_decodecủa php

11. redirect('url'): Load đến url được đưa vào

12. get_url(): Lấy url hiện tại của site

13. get_domain(): Lấy domain hiện tại . Khác với get_url là không trả về các khoang phía sau và không có giao thức đi kèm vd: http

20/07/2019 ,10:40

Lượt Xem: 911

© Phát Triển Bởi Tất Cả Thành Viên - FVNN.MOBI